Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand

Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand
Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand

Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand

Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces. Plan 1x Objective & Nikon Stand. Nikon Pair of 10x/22 Eyepieces. Nikon SMZ800 Zoom Body 1x to 6.3x. Total Magnification Range 10x to 63x.

Great for a lab or home.


Nikon SMZ800 Microscope with Nikon 10x/22 Eyepieces Plan 1x Objective and Stand